Spolupracujeme

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner

Studijní materiály

 

Budou průběžně doplňovány

 

Německý jazyk

01-Souvětí souřadná

02-Souvětí souřadná - prac. list

03-Souvětí podřadná

04-Souvětí podřadná - prac. list

05-Skloňování podst. jmen se členem určitým

06-Skloňování podst. jmen se členem určitým - prac. list

07-Skloňování podst. jmen se členem neurčitým

08-Skloňování podst. jmen se členem neurčitým - prac. list

09-Skloňování příd. jmen se členem určitým

10-Skloňování příd. jmen se členem určitým - prac. list

11-Skloňování příd. jmen se členem neurčitým

12-Skloňování příd. jmen se členem neurčitým - prac. list

13-Přivlastňovací zájmena

14-Přivlastňovací zájmena - prac. list

15-Tázací zájmena

16-Tázací zájmena - prac. list

17-Neodlučitelné předpony

18-Slovesa s neodlučitelnými předponami - prac. list

19-Odlučitelné předpony

20-Slovese s odlučitelnými předponami -prac. list

21-Zvratná slovesa

22-Časování zvratných sloves - prac. list

23-Časové údaje

24-Časové údaje - prac. list

25-Stupňování prádavných jmen v přísudku

26-Stupňování prádavných jmen v přísudku - prac. list

27-Stupňování příslovcí

28-Stupňování příslovcí - prac. list

29-Zeměpisné názvy

30-Zeměpisné názvy - prac. list

31-Sloveso "Werden"

32-Sloveso "Werden" - prac. list


 

Gramatické a lexikální jevy jazykové úrovně A2 a B1 (německý jazyk) II.

 

01 - Das Pronomen jemand

02 - Das Pronomen jemand - Übungen

03 - Die Negation mit niemand, nichts, nie(mals)

04 - Die Negation mit niemand, nichts, nie(mals)- Übungen

05 - Präteritum und Perfekt der regelmäßigen (schwachen) Verben

06 - Präteritum und Perfekt der regelmäßigen (schwachen) Verben - Übungen

07 - Präteritum und Perfekt der starken Verben

08 - Präteritum und Perfekt der starken Verben - Übungen

09 - Präteritum und Perfekt der gemischten Verben

10 - Präteritum und Perfekt der gemischten Verben - Übungen

11 - Präteritum und Perfekt der Hilfsverben

12 - Präteritum und Perfekt der Hilfsverben - Übungen

13 - Präteritum und Perfekt der Modalverben und des Verbs wissen

14 - Präteritum und Perfekt der Modalverben und des Verbs wissen - Übungen

15 - Futur I.

16 - Futur I.- Übungen

17 - Die Konjugation der Verben im Präsens

18 - Die Konjugation der Verben im Präsens - Übungen

19 - Die Negation

20 - Die Negation - Übungen

21 - Die Adverbien mit irgend-/ nirgend-

22 - Die Negation - Übungen

23 - Die Präpositionen mit dem Dativ

24 - Die Präpositionen mit dem Dativ - Übungen

25 - Die Präpositionen mit dem Akkusativ

26 - Die Präpositionen mit dem Akkusativ - Übungen

27 - Die Präpositionen mit dem Dativ und Akkusativ

28 - Die Präpositionen mit dem Dativ und Akkusativ - Übungen

29 - Die Ordinalzahlen

30 - Die Ordinalzahlen - Übungen

31- Präpositionen mit dem Genitiv

32 - Präpositionen mit dem Genitiv - Übungen


 

 

 

 


Anglický jazyk


01 - Gerund and infinitive forms

02 - Present simple and continuous tense

03 - Past simple and continuous tense
04 - Comparisons-too,enough,not enough,as…as

05 - Articles

06 - Quantifiers and indefinite pronouns

07 - Present perfect and past simple tense

08 - Present perfect simple and continuous tense

09 - Past perfect simple tense and used to

10 - Future tenses

 

 


Matematika

01 – Kvadratické rovnice – úvod

02 – Kvadratické rovnice – úvod – samostudium

03 – Kvadratické rovnice – úvod – procvičování

04 – Kvadratické rovnice – diskriminant

05 - Kvadratické rovnice – diskriminant – samostudium

06 - Kvadratické rovnice – diskriminant – procvičování

07 - Kvadratické rovnice – diskriminant – pracovní list

08 – Kvadratické rovnice bez absolutního členu

09 - Kvadratické rovnice bez absolutního členu – samostudium

10 - Kvadratické rovnice bez absolutního členu – procvičování

11 – Ryze kvadratická rovnice

12 - Ryze kvadratická rovnice – samostudium

13 - Ryze kvadratická rovnice – procvičování

14 – Neúplná kvadratická rovnice – pracovní lis t

15 - Úplná kvadratická rovnice

16 - Úplná kvadratická rovnice – samostudium

17 - Úplná kvadratická rovnice – procvičování

18 - Úplná kvadratická rovnice – pracovní list

19 – Kvadratická rovnice – slovní úlohy – procvičování

20 – Kvadratická rovnice – shrnutí – pracovní list

21 – NEROVNICE – úvod

22 – LINEÁRNÍ  NEROVNICE (teorie)

23 – SOUSTAVA LINEÁR. NEROVNIC

24 – SOUSTAVA LINEÁR. NEROVNIC (teorie)

25 – LINEÁRNÍ  NEROVNICE (procvičování)

26 – LINEÁRNÍ  NEROVNICE (pracovní list)

27 – SOUSTAVA NEROVNIC (procvičování)

28 – KVADRATICKÁ NEROVNICE

29 – ÚPLNÁ KVADR. NEROVNICE (teorie)

30 – ÚPLNÁ KVADR. NEROVNICE (procvičování)

31 – NEÚPLNÁ KVADR. NEROVNICE (procvičování)

32 – SOUSTAVA NEROVNIC (pracovní list)

33 – NEROVNICE S LOMENÝMI VÝRAZY

34 – NEROVNICE S LOMENÝMI VÝRAZY (teorie)

35 – NEROVNICE S LOM. VÝRAZY (procvičování)

36 – SLOŽITĚJŠÍ SOUSTAVY NEROVNIC (teorie)

37 – KVADR. NEROVNICE (pracovní list)

38 – SLOŽITĚJŠÍ SOUST. NEROVNIC (procvičování)

39 – NEROVNICE S LOMEN. VÝRAZY (pracovní list)

40 – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ (pracovní list)

41 – ORIENTOVANÝ ÚHEL (teorie)

42 – ORIENTOVANÝ ÚHEL (procvičování)

43 – ORIENTOVANÝ ÚHEL (pracovní list)

44 – GON. FUNKCE OBECNÉHO ÚHLU (teorie)

45 – FUNKCE SIN A COS (teorie)

46 – GON. FUNKCE OBECNÉHO ÚHLU (pracovní list)

47 – GONIOMETRICKÉ VÝRAZY

48 – ORIENTOVANÝ ÚHEL

49 – GON. VÝRAZY – ALGEBRAICKÉ (procvičování)

50 – GON. VÝRAZY – ČÍSELNÉ (teorie)

51 – GON. VÝRAZY – ALGEBRAICKÉ (teorie)

52 – GON. VÝRAZY – ČÍSELNÉ (procvičování)

53 – FUNKCE TG A COTG (teorie)

54 – GON. VÝRAZY – ALGEBRAICKÉ (pracovní list)

55 – GONIOMETRICKÉ ROVNICE

56 – GONIOMETRICKÉ ROVNICE (procvičování)

57 – SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ (pracovní list)

58 – GON. VÝRAZY – ČÍSELNÉ (pracovní list)

59 – GONIOMETRICKÉ ROVNICE (teorie)

60 – GONIOMETRICKÉ ROVNICE (pracovní list)

 

Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice

 

01 - Lineární rovnice - úvod

02 - Lineární rovnice – procvičování učiva

03 - Lineární rovnice se závorkami

04 - Lineární rovnice se zlomky

05 - Lineární rovnice s umocňováním závorek

06 - Lineární rovnice řešení v N, Z, R

07 - Lineární nerovnice - úvod

08 - Lineární nerovnice řešené v N

09 - Lineární nerovnice řešené v Z

10 - Lineární nerovnice řešené v R

11 - Lineární nerovnice řešené v R - test

12 - Kvadratické rovnice – rozdělení, počet řešení

13 - Ryze kvadratická rovnice

14 - Kvadratická rovnice bez absolutního členu

15 - Úplná kvadratická rovnice řešená rozkladem na součin

16 - Úplná kvadratická rovnice řešená kořenovým vzorcem

17 - Kvadratické rovnice – procvičování učiva

18 - Kvadratické rovnice řešené v množinách N, Z, R

19 - Kvadratické rovnice – pracovní list

20 - Rovnice s neznámou ve jmenovateli – úvod

21 - Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli

22 - Kvadratické rovnice s neznámou ve jmenovateli

23 - Rovnice s neznámou ve jmenovateli – pracovní list

24 - Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru – úvod

25 - Nerovnice v součinovém tvaru

26 - Nerovnice v podílovém tvaru

27 - Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru – pracovní list

28 - Nerovnice – pracovní list

29 - Vztahy v kvadratických rovnicích – řešení podle diskriminantu

30 - Vztahy v kvadratických rovnicích

31 - Vztahy v kvadratických rovnicích

32 - Vztahy v kvadratických rovnicích – pracovní list

33 - Mocniny a odmocniny - vzorce

34 - Umocňování celých čísel

35 - Umocňování desetinných čísel a zlomků

36 - Sčítání a odčítání mocnin

37 - Násobení mocnin

38 - Dělení mocnin

39 - Mocniny se záporným exponentem

40 - Umocňování mocnin

41 - Odmocňování mocnin

42 - Mocniny – procvičování učiva

43 - Mocniny - test

44 - Zápis čísla ve tvaru součinu

45 - Zápis čísla ve tvaru součinu - převody jednotek

46 - Početní úkony s čísly ve tvaru součinu

47 - Vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu

48 - Vzorce pro třetí mocninu dvojčlenu

49 - Částečné odmocňování

50 - Usměrňování zlomků

51 - Usměrňování zlomků

52 - Mocniny - test

53 - Mocniny s racionálním exponentem

54 - Mocniny s racionálním exponentem

55 - Mocniny s racionálním exponentem

56 - Mocniny s racionálním exponentem – odmocňování mocniny

57 - Mocniny s racionálním exponentem – procvičování učiva

58 - Mocniny s racionálním exponentem – procvičování učiva

59 - Mocniny s racionálním exponentem – test

60 - Exponenciální rovnice - úvod

61 - Exponenciální rovnice - jednodušší

62 - Exponenciální rovnice - složitější

63 - Exponenciální nerovnice

64 - Exponenciální rovnice a nerovnice – pracovní list

 

 

 

 

 

 

Technologie

Technická dokumentace

01-Normy a normalizace 1. část
02-Normy a normalizace 2. část
03-Pomůcky pro tech.zobrazování, kreslení náčrtů
04-Popisová pole výkresů
05-Kusovník, seznam položek
06-Názorné zobrazování
07-Pravoúhlé zobrazování
08-Zobrazování rotačních a pravoúhlých jednoduchých a složených těles
09-Kreslení řezů
10-Kreslení průřezů a průniků
11-Základy kótování, druhy kót
12-Kótování délkových rozměrů, kótovací soustavy
13-Kótování průměrů, poloměrů, děr a koulí
14-Kótování úhlů, zkosení, kuželovitosti a jehlanovitosti
15-Lícování, lícovací soustavy
16-Předepisování přesnosti rozměrů
17-Úchylky tvarů a polohy
18-Předepisování jakosti povrchu
19-Nepředepsané tolerance, podmínky kontroly tolerancí
20-Slovní a doplňující údaje na výkresech

 

21-Zásady kreslení závitů

22-Zásady kreslení šroubů, matic a podložek

23-Zásady kreslení výkresů výkovků a odlitků

24-Zásady kreslení výkresů pružin

25-Zásady kreslení výkresů ozubených kol

26-Zásady kreslení výkresů hřídelů a hřídelových čepů

27-Zásady kreslení klínů a per

28-Zásady kreslení ložisek

29-Zásady kreslení kolíků a čepů

30-Zásady kreslení svarů a výkresů svařenců

31-Kreslení závitů

32-Kreslení šroubových spojů

33-Kreslení odlitků a výkovků

34-Kreslení pružinových spojů

35-Kreslení ozubených kol

36-Kreslení hřídelí

37-Kreslení perových spojů

38-Kreslení ložisek

39-Kreslení spojovacích součástí

40-Kreslení svařovaných sestav

 

Číslicová technika

Zpracování logické funkce

01 – Základní logické funkce

02 – Karnaughoffovy mapy – teorie

03 – K. mapy – řešení logické funkce 1

04 – K. mapy – řešení logické funkce 2

05 – K. mapy – kombinační slovní úlohy 1

06 – K. mapy – kombinační slovní úlohy 2

07 – K. mapy – sekvenční slovní úlohy

08 – K. mapy – převodník kódů

09 – K. mapy – 7segmentový displej

18 – Booleova algebra

19 – Booleova algebra – procvičování

20 – Booleova algebra – řešení slovních úloh

 

Realizace logických operátorů

01 – Log. operátory NOT, OR, AND

02 – Logické operátory NOR NAND

03 – Logické operátory z unipolárních tranzistorů

04 – Logické operátory se zpětnou vazbou

05 – Klopné obvody RS

06 – Klopné obvody D

07 – Klopné obvody JK

08 – Registry

09 – Čítače

10 – Log. operátory NOT Zapojení v programu CIMAKER

11 – Log. operátory OR zapojení v programu CIMAKER

12 – Log. operátory AND zapojení v programu CIMAKER

13 – Log. operátory NOR NAND zapojení v programu CIMAKER

14 – Klopné obvody RS zapojení v programu CIMAKER

15 – Klopný obvod D zapojení v programu CIMAKER

16 – Klopný obvod JK zapojení v programu CIMAKER

17 – Registr se sériovým zápisem zapojení v programu CIMAKER

18 – Registr s paralelním zápisem zapojení v programu CIMAKER

19 – Desítkový čítač - zapojení v programu CIMAKER

20 – Binární čítač - zapojení v programu CIMAKER

 

Operace s binárními čísly

Sestava 3

01 - Převody v číselných soustavách

02 - Převody mezi soustavami

03 - Převody v číselných soustavách - příklady

04 - Sčítání a odčítání ve dvojkové soustavě

05 - Sčítání a odčítání ve dvojkové soustavě - příklady

06 - Sčítačka

07 - Sčítačka – zapojení v programu CIMAKER

08 - Sčítačka - zapojené pomocí  IO

09 - Kódy

10 - Kódování - příklady - řešení

11 - Multiplexor

12 - Multiplexor zapojení v programu CIMAKER
13 - Demultiplexor

14 - Demultiplexor zapojení v programu CIMARKET

15 - Komparátor

16-  Komparátor zapojení v programu CIMARKET

17 - Komparátor zapojení pomocí IO

18-  Generátor paritních bitů

19 - Generátor paritních bitů zapojení v programu CIMARKET

20-  Monostabilní a astabilní obvod

 

 

 

 

Automatizace

01 - PLC – druhy, způsoby programování

02 - PLC – postup při sestavování programu

03 - Program FST 4.10

04 - Úloha č. 1: Žárovka

05 - Úloha č. 2: Domovní zvonek

06 - Úloha č. 3: Pneumotor I

07 - Úloha č. 4: Dávkování ze dvou sil

08 - Úloha č. 5: Razící zařízení

09 - Úloha č. 6: Pneumotor II

10 - Úloha č. 7: Přesouvání balíků

11 - Metoda stojícího taktovacího řetězce

12 - Úloha č. 8: Zalisovávací zařízení

13 - Úloha č. 9: Značení míčků

14 - Úloha č. 10:Nýtovací přípravek

15 - Úloha č. 11:Přípravek pro lepení

16 - Úloha č. 12:Vyvrtávací jednotka

17 - Úloha č. 13:Balící stroj

18 - Metoda mazajícího se taktovacího řetězce

19 - Úloha č. 14:Zalisov. zařízení I

20 - Úloha č. 15 Značení míčků I

Sestava2 + sestava3

21 - Relé v elektropneu. obvodech

22 - Relé v elektropneu. obvodech - CIMAKER

23 - Kombinační a sekvenkční obvod - CIMAKER

24 - Časová relé

25 - Elektropneu. rozvaděče

26 - Úloha č.1 : posuv pásu

27 - Úloha č.2 : ohýbací přípravek

28 - Úloha č.3 : lis

29 - Úloha č.4 : lepící přípravek

30 - Úloha č.5 : pneumotor a žárovka, kombinační obvod

31 - Úloha č.6 : pneumotor a žárovka, sekvenční obvod

32 - Úloha č.7 : nepřetržitý pohyb válce

33 - Úloha č.8 : přesouvání balíků

34 - Úloha č.9 : dávkování ze dvou sil

35 - Úloha č.10 : značení míčků

36 - Úloha č.11 : nýtovací přípravek

37 - Úloha č.12 : balící stroj

38 - Úloha č.13 :

39 - Úloha č.14 : dvojbrána

40 - Úloha č.15 : žehlící lis

 

41 - Výroba stlačeného vzduchu

42 - Pneumatické motory

43 - Značení a ovládání rozvaděčů

44- Rozvaděče 2/2, 3/2

45 - Rozvaděče 4/2, 5/2

46 - Ventily log. funkce AND a OR

47 - Škrtící ventily

48 - Zpožďovací ventil

49 - Zesilovače tlaku

50 - Úloha č. 1: Posuv pásu

51 - Úloha č. 2:Ohýbací přípravek

52 - Úloha č. 3:Lis

53 - Úloha č. 4:Podavač kusů

54 - Úloha č. 5:Lepicí přípravek

55 - Úloha č. 6: Nepřetržitý pohyb válce

56 - Úloha č. 7:Balicí stroj

57 - Úloha č. 8:Přesouvání balíků

58 - Úloha č. 9:Dávkování ze dvou sil

59 - Úloha č. 10: Značení míčků

60 - Úloha č. 11:Nýtovací přípravek

 

 

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT


01 - Nastavení hladin

02 - Šablony výkresu

03 - Nastavení hladin a uložení

04 - Práce v hladinách

05 - Šrafování

06 - Kreslení pomocí příkazů ke kreslení

07 - Kreslení s úpravou objektů

08 - Tvorba bloku

09 - Vkládání bloku

10 - Tvorba a vkládání bloků

11 - Nastavení textového stylu

12 - Psaní textu, popisové pole

13 - Nastavení kótovacího stylu

14 - Kótování na výkresu

15 - Design Center

16 - Kontrolní práce

17 - Nastavení výkresu

18 - Tvorba výkresu z modelu

19 - Tvorba výkresu na rozvržení

20 - Výkres v měřítku

 

Programování CNC strojů a Technologie CNC

 

01 - CNC - programování v ŘS Heidenhain iTNC 530 - úvod do programování CNC strojů

02 - CNC - programování - správa programů

03 - CNC - programování - správa programů – procvičení

04 - CNC - programování – příprava pro tvorbu programu

05 - CNC – programování – tabulka nástrojů - procvičení

06 - CNC – programování – úvod do programování CNC strojů

07 - CNC – programování – procvič. základů programování

08 - CNC – programování - cykly

09 - CNC – programování – procvičení cyklů

10 - CNC – programování - podprogramy

11 - CNC – programování – procvičení podprogramů

12 - CNC – programování – volné programování FK

13 - CNC – programování – procvič. dráhových obrysů FK

14 - CNC – programování – SL cykly – úseky obrysu

15 - CNC – programování – SL cykly - procvičení

16 - CNC – programování – sestavování programů z jiných programů a podprogramů

17 - Základní prvky automatizace obrábění

18 - Režim vačky – procvičení

19 - NC a CNC řízení

20 - Opakovací test - tvrdá automa –tizace

21 - Pravoúhlý souřadný systém, vztažné body CNC strojů

22 - Struktura CNC programu a věty

23 - Opakovací test - souř. systém, vztažné body a struktura CNC programů

24 - Přípravné a pomocné funkce

25 - Opakovací test – přípravné a pomocné funkce

26 - Cykly – podstata, příklady a použití cyklů

27 - Seřízení nulového bodu obrobku W

28 - Korekce nástroje, ekvidistanta

29 - Upínání soustružnických, frézovacích a vrtacích nástrojů

30 - Opakovací test – seřízení W, Korekce nástroje a upínání nástrojů

31 - Blokové schéma CNC stroje a druhy řízení

32 - Ekonomika provozu CNC strojů

33 - Opakovací test – blokové schéma CNC stroje, druhy řízení, ekonomika provozu CNC stroje

34 - Význam CNC programování

35 - Kovoprog – popis programu, zaměření na soustružení

36 - Kovoprog – pracovní plocha, geometrické prvky a modifikace

37 - Kovoprog – tvorba kontury dílce a polotovaru, tvorba čelistí

38 - Kovoprog – procvičení tvorby geometrie a kontury dílce

39 - Kovoprog – zákl. technologické prvky soustružení, tvorba technologie

40 - Kovoprog – nájezdy, výjezdy konturování, zaoblení, zkosení, tvorba zápichů, upichování

41 - Kovoprog – Popis programu zaměřený na frézování

42 - Kovoprog – geometrické prvky, modifikace a kontury frézování

43 - Kovoprog – základní technologické prvky frézování, tvorba technologie

44 - Kovoprog frézování – cvičný dílec – tvorba geometrie, kontury a základní technologické operace

45 - Kovoprog frézování – složitější práce s konturou, osové obrábění

46 - Kovoprog frézování – cvičný dílec – osové obrábění

47 - Kovoprog frézování – cvičný dílec – cel - kové procvičení CNC frézování

48 - InventorCAM – popis CNC programu

49 - InvetorCAM – práce s modely, nastavení parametru CNC programu

50 - InvetorCAM – parametry Projektu, nastavení Projektu

51 - InvetorCAM – základní technologie obrábění

52 - InvetorCAM – cvičný dílec – procvičení tvorby technologie jednoduchého dílce

53 - Kovoprog – cvičný dílec – procvičení tvorby technologie

54 - Kovoprog – tvorba kružnic, napojování, přerušení kontury

55 - Kovoprog – cvičný dílec – procvičení tvorby kružnic a práce s konturou

56 - Kovoprog – význam C osy, poháněných nástrojů, Y osa

57 - Kovoprog – poháněné nástroje ve směru osy Z s využitím C osy

58 - Kovoprog – procvičení – cvičný dílec – osové obrábění a frézování v ose Z

59 - Kovoprog – Poháněné nástroje v ose Z a X

60 - Kovoprog – procvičení – cvičný dílec – kompletní procvičení poháněných nástrojů